Order, massutskrift av plocklistor

Följ

När ni ska skapa en massutskrift för era plocklistor så kan ni filtrera på orderdatum eller leveransdatum samt ange för vilken period utskrifterna ska gälla.

Ni kan också filtrera för vilka ordrar ni vill göra utskriften för genom att kryssa i/ur rutorna för orderstatus. Exempel: Om orderstatusen "Helt levererbar" är vald (standardvalet) så skrivs plocklistor endast ut för ordrar där allt går att leverera (finns i lager).


Filtrering kan göras på lagerplatserna som står angivna på respektive artikelkort. Ange lagerplats t ex A1, B2. Filtreringen arbetar på följande sätt: "Lagerplats börjar med". Ni kan också filtrera på lager om ni har flera olika lager. 

 

När det kommer till valen för att filtrera på plocktyp så har man tre typer att välja mellan:

  • Oavsett status: Tar med alla ordrar inom datumintervallet oavsett status förutsatt att inga andra filter är satta.
  • Enplock (Order med enbart en lagerartikel att plocka): Tar ut alla ordrar som enbart innehåller en artikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.
  • Flerplock (Order med fler lagerartiklar att plocka): Tar ut alla ordrar som innehåller fler än en lagerartikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.

Det går också att filtrera per webshop och/eller per leveranssätt.
Valen för "Kvitto/A4", "Samlingsplocklista" och "Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock)" styr hur utskriften av plocklistorna kommer att se ut.

  • Kvitto/A4: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4- eller kvittoformat. Detta beror på inställningen som är vald under systeminställningarna för plocklistan.
  • Samlingsplocklista: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4-format. Fler inställningar kan sättas beroende på vilken information som skall visas på utskriften.

  • Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock): Detta alternativ kan enbart väljas om valet för "Filtrera på plocktyp" är satt till "Enplock". Etiketten som genereras är av måtten 70x54 mm och går inte att förändra i dagsläget.

Bilden ovan visar ett exempel på en utskriven plocklista i etikettformat. Valet "Skanning för utleverans" är vald för alternativet "Streckkod på plocklista" i denna utskrift.

De sista valen att ta ställning till är dels hur streckkoden skrivs ut på plocklistan samt max antal plocklistor som skall genereras. För "Streckkod på plocklista" finns två valmöjligheter:

  • Utleveranssida (standard): Detta alternativ gör att ni kommer till läget för att göra en utleverans av kundordern när ni skannar streckkoden på plocklistan.
  • Skanning för utleverans: Detta alternativ gör att ni kommer till läget för "Skanning av artiklar för utleverans". 

Inställning för massutskrift plocklistor

Funktionen för "Massutskrift plocklistor" skriver som standard ut 30 plocklistor åt gången. Det vill säga de 30 äldsta olevererade baserat på ordernummer. Önskas annat antal än 30 kan det ställas in under "Inställningar" i vänstermenyn följt av "Systeminställningar" i den övre menyn. Ni finner sedan avsnittet för "Plocklista" högt upp på sidan.

Här ställer ni även in utskriftsformatet på plocklistan (A4 eller kvitto-format) samt en sorteringsinställning för i vilken ordning artiklarna skall skrivas ut på plocklistan. Vidare finns inställningar för "Visa streckkod på plocklista". ("Visa streckkod på plocklista" är obligatoriskt om funktionen snabbleverans används samt om endast artiklar som har ett lagersaldo som överstiger noll ska visas på plocklistan.)

 

Utelämnad order i "Massutskrift av plocklistor"

En order kan ibland utelämnas i utskriften vid lagerbrist (restad order).

Det är inte ovanligt att man tvingas resta en order tillfälligt eftersom de ingående lagerförda artiklarna inte räcker för en full levereras. Den ordern kommer då heller inte med i den aktuella massutskriften av plocklistor. Har man flera order på samma artikel (brist i lager) prioriteras den/de äldsta ordrarna.

Exempel: Order 11119 med orderdatum 2020-01-14 innehåller artikeln "Segel12". Samma artikel finns också med på order 11101 med orderdatum 2020-01-13. Eftersom det bara finns en artikel på lager har order 11101 (den äldsta ordern) förtur till artikeln. I detta fall kommer inte order 11119 med i aktuell utskrift. Artiklarna räcker helt enkelt inte till för att kunna leverera order 11119.

Tillägg: Även om den äldsta ordern (11101) också är restad på grund av andra artiklar, medan den nyare ordern (11119) skulle kunna levereras, kvarstår turordningen med äldsta ordern först. För att frångå turordningen som gäller vid leverans behöver man leverera den nyare ordern separat. Klicka på "Order" i vänstermenyn och sök upp aktuell order via sökrutinerna längst upp. För att skriva ut en plocklista => klicka på det färgade krysset på orderraden (grön, orange eller rött beroende på vad som kan levereras) och välj därefter "Skriv ut plocklista" högst upp på sidan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer