Rapporter, momsrapport

Följ

Översiktligt
Momsrapporten i Specter Business Management är uppbyggd så att man kan få fram underlag för sin momsredovisning oavsett om man har funktionen Specter Bokföring eller bokför via byrå.
Momsrapporten har något olika utseende beroende på om Specter Bokföring används eller inte. Om man inte har Specter Bokföring visas en kolumn, “Beräknat belopp”. När funktionen Specter Bokföring används visas ytterligare två kolumner, “Bokfört belopp” och “Avvikelse”, där “Avvikelse” visar ev. skillnad mellan beräknat och bokfört belopp.

 

Utan Specter Bokföring
Om man inte har funktionen Specter Bokföring visas belopp utifrån de affärshändelser som gjorts kring försäljning via faktura och kassa samt leverantörs/utgiftshanteringen. Eftersom det i det läget inte finns någon bokföring att hämta uppgifter från kan rapporten av naturliga skäl inte ta hänsyn till bokföringshändelser.
Siffrorna i kolumnen “Beräknat belopp” hämtas direkt från affärshändelserna, och har inget att göra med kontoinställningar, däremot vald momssats på artiklar etc. Alla siffror beräknas utifrån de lagar som gäller för momshantering kring export, EU-försäljning med mera. Normalt ska detta vara de siffror som ska redovisas. Om det inte är så, av olika orsaker måste man manuellt justera beloppen för sådana avvikelser. Detta är på det sätt Specters tidigare rapport “momsuppgifter” fungerade, dock beräknas fler fält än tidigare.
Bokföringsjournaler  avseende affärshändelser i Specter kan skapas oavsett om man har Specter Bokföring eller inte. Dessa utgår från de inställningar man gjort på artiklar och grundinställningar.

 

Med Specter Bokföring
Om man har Specter Bokföring tillkommer två kolumner på momsrapporten. Dels “Bokfört belopp”, dels “Avvikelse”. Kolumnen Bokfört belopp hämtar data från bokförda kontosummor, utifrån momskoder kopplade till bokföringskonton. Detta är på det sätt i stort sett alla svenska bokföringsprogram fungerar.
Kolumnen ”Avvikelse” är helt enkelt skillnaden mellan beräknat belopp och bokfört belopp. Beroende på om man gjort några manuella momsombokningar eller inte kommer det att visas differensbelopp. Om man vet med sig att man inte gjort några manuella momsombokningar är det förmodligen felaktigt bokfört eller att inställningar vad gäller momskoder etc inte gjorts riktigt. På detta sätt är det värdefullt att ha med båda kolumnerna som en extra kontroll.
När man väljer att skapa en momsrapport görs dessutom flera kontroller av hur konton, momskoder och artiklar är inställda, samt om alla transaktioner under vald period är journalförda eller inte. Mer om detta nedan.

 

Momsrapportinställningar
Man kan koppla momskod till ett bokföringskonto. Summan av kontona med specifik momskod är vad som visas i kolumnen ”bokfört belopp” i momsrapporten. På momsrapporten står momskoderna som summeras per fält inom parentes vid beskrivningstexten, detta som en extra information för att ställa in koderna.

 

Utöver nedan beskrivning av momsrapporten finns ytterligare ett dokument med extra tydlig förklaring av rapportens olika fält och koppling till momskoder. KLICKA HÄR för att ladda ner den. 

 

Första delen i momsrapporten är själva huvudet med rubrik och felkontroller. Vi har kontroller (varningsmeddelande, enligt nedan) för följande saker.

  • Om alla fakturor och/eller utgifter/leverantörsfakturor i perioden är inte bokförda.
  • Om det finns artiklar som har annan momssats än 0%, 6%, 12% eller 25%.
  • Om det finns artiklar som inte är kopplade till rätt försäljningskonto kontra momssats.

 

Om fel 3 dyker upp finns det  en länk att klicka på som visar alla artiklar som inte har korrekt försäljningskonto kontra momssats.

Det kan ofta visas många artiklar här, men det beror oftast på att det konto man använder för att bokföra försäljningen på dessa artiklar saknar momskod. Gå in på kontot i kontoplanen och välj rätt momskod. Gör en ny rapport, de artiklar där kontot rättats har nu försvunnit från listan.

 

Momsrapport, information
Andra delen av rapporten listar summerade momsuppgifterna i 2 olika kolumner. Om man inte har bokföringsfunktionen påkopplad så syns ej kolumnen ”bokfört belopp” eller ”diff”. ”Beräknat belopp” beräknas på samma sätt som i den tidigare Momsuppgiftsrapporten.

 

05 (Momskoder: MF1,MF2,MF3)
Beräknat belopp: Beräknar summan av fakturarader till privatpersoner och företag i Sverige, privatpersoner EU samt kvittorader, på 25%, 12% och 6% moms, beroende på vilken momssats som valts för respektive artikel.


06 (Momskoder: EUT)
Beräknat belopp: (beräknas ej)  Detta på grund av att man får hantera detta manuellt i bokföringen.


07 (Momskoder: UVMB)
Beräknat belopp: (beräknas ej) Som ovan.


08 (Momskoder: HIFS)
Beräknat belopp: (beräknas ej) Som ovan.

 

 

10 (Momskoder: MU1)
Beräknat belopp: Utgående moms 25%. Summering av fakturarader+betalda kvittorader i datumintervallet som har 25% moms kopplat på artikeln.


11 (Momskoder: MU2)
Beräknat belopp: Utgående moms 12%. Summering av fakturarader+betalda kvittorader i datumintervallet som har 12% moms kopplat på artikeln.


12 (Momskoder: MU3)
Beräknat belopp: Utgående moms 6%. Summering avt fakturarader+betalda kvittorader i datumintervallet som har 6% moms kopplat på artikeln.

 

 

20 (Momskoder: IVEG)
Beräknat belopp: Summa utgiftsrader inom datumintervallet, som har leverantör i EU och VARA (leverantör måste vara kopplad för att kunna hämta land).


21 (Momskoder: ITEG)
Beräknat belopp: Summa utgiftsrader inom datumintervallet, som har leverantör i EU och TJÄNST (leverantör måste vara kopplad  för att kunna hämta land).


22 (Momskoder: ITUT)
Beräknat belopp: Summa utgiftsrader inom datumintervallet, som har leverantör i utanför EU och TJÄNST (leverantör måste vara kopplad  för att kunna hämta land).


23 (Momskoder: IVFM)
Beräknat belopp: (beräknas ej) Konteras manuellt vid inläggning av fakturan.


24 (Momskoder: ITFM)
Beräknat belopp: (beräknas ej) Konteras manuellt vid inläggning av fakturan.

 

 

30 (Momskoder: UFM1,UTFM1)
Beräknat belopp:  Summerat utgifter inom datumintervallet, på utgifter*(moms på utgift) utanför hemlandet (både EU och Export), 25%.


31 (Momskoder: UFM2,UTFM2)
Beräknat belopp: Summerat utgifter inom datumintervallet, på utgifter*(moms på leverantör) utanför hemlandet (både EU och Export), 12%.


32 (Momskoder: UFM3,UTFM3)
Beräknat belopp: Summerat utgifter inom datumintervallet, på utgifter*(moms på leverantör) utanför hemlandet (både EU och Export), 6%.

 

50 (Momskoder: UI)
Beräknat belopp: (beräknas ej)

60 (Momskoder: UIUM1)
Beräknat belopp: (beräknas ej)

61 (Momskoder: UIUM2)
Beräknat belopp: (beräknas ej)

62 (Momskoder: UIUM3)
Beräknat belopp: (beräknas ej)


Då paketartikel innehållande både varor och tjänster har sålts inom EU eller på export så kan detta inte fördelas i Beräknat belopp och inkluderas då inte i det beloppet. Information visas här när sådna paketartiklar har sålts under persioden.

35 (Momskoder: VFEG)
Beräknat belopp: Summa fakturarader med artiklar med artikeltyp vara lagerförd/ej lagerförd samt textartiklar inom datumintervallet, inom EU (företag)


36 (Momskoder: EXP)
Beräknat belopp: Summa fakturarader med artiklar med artikeltyp vara lagerförd/ej lagerförd samt textartiklar inom datumintervallet, utanför EU (både privatpersoner och företag)


37 (Momskoder: 3IVEG)
Beräknat belopp: (beräknas ej)


38 (Momskoder: 3FEG)
Beräknat belopp: (beräknas ej)


39 (Momskoder: FTEG)
Beräknat belopp:  Summa fakturarader med artiklar med artikeltyp vara tjänst/ej planerad tjänst (ej textartiklar!) inom datumintervallet, inom EU (företag).


40 (Momskoder: OFTU)
Beräknat belopp: Summa fakturarader med artiklar med artikeltyp vara tjänst/ej planerad tjänst (ej textartiklar!) inom datumintervallet, utanför EU (både privatpersoner och företag).


41 (Momskoder: OTTS)
Beräknat belopp: (beräknas ej)


42 (Momskoder: MFF)
Beräknat belopp: Fakturarader på fakturor till privatpersoner med momsfri försäljning inom Sverige/EU och kvittorader med momsfri försäljning inom datumintervallet.

 

48 (Momskoder: IM)
Beräknat belopp: Moms på alla utgifter + även förvärvsmomsen.


49 (Momskoder (beräkning): (MU1,MU2,MU3) + (UFM1,UFM2,UFM3,UTFM1,UTFM2,UTFM3) - IM  )
Beräknat belopp: (beräknas ej)

 

Momsrapport, momsombokning  (visas enbart om man har Specter Bokföring)
Om det finns saldon på momskonton och ingen kontering finns på momsredovisningskontot under intervallet (eller efter), visas föreslagen momskontering. Denna är baserad på bokförda belopp på momskontona.

Om man inte gjort momsombokning på föregående period, så att momskontona inte nettats ut kan systemet inte skapa någon kontering. Varning ges med röd text. När man gjort ombokning på de perioder som inte är färdiga kan en ny momsrapport skapas, och kontering skapas av systemet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer