Kund, ta kreditupplysning (Businesscheck)

Följ

Tillsammans med vår partner BusinessCheck finns möjligheten att ta kreditupplysning på kunder.

Första gången man gör en kreditkontroll måste man godkänna avtalet.

LICENSVILLKOR FÖR KREDITUPPLYSNINGSTJÄNSTER FRÅN SPECTER

Gäller från och med 2008-09-11                       

 

 1. Allmänt
  • Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler. Med Personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör Personupplysning kallas Företagsupplysning.
  • Med ÅF (Återförsäljare) avses i fortsättningen Specter AB med vilket Kunden tecknar detta avtal.
  • Genom att licenstagaren, i fortsättningen benämnd Kunden, godkänner att han tagit del av och accepterar nedan intagna villkor berättigas Kunden att via ÅF beställa Personupplysning och Företagsupplysning från Business Check i Sverige AB, i fortsättningen benämnt Business Check.
 2. Lagregler och föreskrifter
  • Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Närmare föreskrifter för tillämpning av kreditupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Även personupplysningslagens, PUL, (SFS 1998:204) bestämmelser måste beaktas.
  • Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.
 3. Kontaktperson
  • För att säkerställa att lag och föreskrifter beaktas vid inhämtandet av kreditupplysning åligger det Kunden att utse en särskild kontaktperson. Kontaktpersonen ska besitta erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter och ha som ansvar för att kreditupplysningar inhämtas och hanteras på ett lagligt och korrekt sätt samt i enlighet med god sed. Namn på kontaktpersonen skall av behörig firmatecknare eller annan ansvarig anmälas till ÅF i samband med att detta avtal ingås. Vid behov av byte av kontaktperson skall ÅF underrättas.
  • Om kontaktpersonen finner anledning misstänka att felaktigheter föreligger i inhämtad kreditupplysning skall denne omgående anmäla detta till Business Check.
 4. Hantering av inhämtad kreditupplysning
  • Inhämtad kreditupplysning får ej utan skriftligt samtycke från Business Check utlämnas till annan. Vad nu sagts gäller ej om kunden bedriver uppdragsverksamhet i vilken ingår att företräda uppdragsgivare, t.ex. då revisions- eller advokatbyrå beställer kreditupplysning för klients räkning. Vid dylik beställning skall alltid klientens namn och adress anges. Om kunden enligt vad nu sagts äger rätt att utlämna inhämtad kreditupplysning till klient åligger det kunden att underrätta denne om att kreditupplysningen inhämtats från Business Check.
 5. Utlämnande av kreditupplysning
  • Vid utlämnande av kreditupplysningar till privatpersoner som inte är företag tillämpar Business Check Kreditupplysningslagens regler vid utlämnandet. Detta innebär bl a att Business Check skickar en kreditupplysningskopia till den fysiska person, enskilda firma, handelsbolag eller det kommanditbolag som kreditupplysningen avser. Kreditupplysningskopian innehåller meddelande om de uppgifter, omdömen, råd som kreditupplysningen innehåller samt uppgift om vem som begärt upplysningen. Kreditupplysningskopia skickas inte om kreditupplysningen avser annat företag än enskilda firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Således skickas t ex ingen kreditupplysningskopia vid kreditupplysning avseende aktiebolag. Kreditupplysningslagen säger att om begärd kreditupplysning avser en fysisk person som inte är näringsidkare, ska frågeställaren ha ett legitimt behov.
  • Vid utlämnande av kreditupplysningar till företag, myndigheter, kommuner och andra offentliga organ tillämpar Business Check bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och/eller Tryckfrihetsförordningen (TFF). Detta innebär bl a att det inte skickas någon kreditupplysningskopia till den fysiska person som kreditupplysningen avser. Någon prövning av frågeställarens legitima behov görs inte heller.
  • För de kostnader som uppkommer då Business Check uppfyller sina skyldigheter att skicka kreditupplysningskopior (omfrågandekopia) enligt ovan svarar ÅF.
 6. Koder
  • Kunden svarar för att erhållna koder ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer.
  • Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs under inställningar på startsidan.
 7. Begränsning av Business Checks och ÅF:s ansvar
  • Det material som kunden får ta del av vid kreditupplysning är sammanställt från källor vilka Business Check vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Business Check och ÅF kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Business Check och ÅF påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Business Check och ÅF svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även om det är Business Check eller ÅF som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
  • Om Business Check kommer på obestånd eller försätts i konkurs så kan kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av den inbetalda licensavgiften hos Business Check.
 8. Ändring av villkor
  • Business Check äger rätt att under innevarande avtalsperiod ändra villkoren i dessa licensvillkor i den mån anpassning av villkoren är nödvändiga på grund av ändringar i lag, myndighetsbeslut, branschöverenskommelser eller dylikt.

Kreditkontroll privatperson:

Efter att man gjort en kreditkontroll finns informationen på kundkortet under fliken rating.

 1. Hämta namn och adress

2.   Kreditupplysning privatperson

Kreditkontroll företag:

 1. Hämta namn och adress

2.   Lite kreditupplysning företag

3.   Stor kreditupplysning företag

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer