FIFO, manual för FIFO

Följ

Förkortningar

FIFO - First In First Out
TB - Täckningsbidrag
TG - Täckningsgrad

Snittvärde - Medelinköpspris på de artiklar som finns på lager vid givet tillfälle.

 

Bakgrund

I Specter Business Management kan man välja om lagervärdering skall beräknas på artikelns inventeringspris eller utifrån FIFO-beräkning.

Skillnaden mellan dessa lagervärderingsmetoder är:

 • Lagervärdering baserad på inventeringspris, här används inventeringspriset på artikelkortet vid beräkning av lagervärde. Kalkylinköpspriset används vid beräkning av kostnad sålda varor och täckningsbidrag.
 • Lagervärdering enligt FIFO-metoden använder inköpspriset vid inleverans och utleverans för att beräkna lagervärde, kostnad sålda varor samt täckningsbidrag. Mer om detta nedan.

 

Viktigt att tänka på när Specter beräknar lagervärdering enligt FIFO

När man har aktiverat FIFO som lagervärderingsmetod är det viktigt att man har rätt inköpspriser på inköpsorder innan inleverans.

Det är även viktigt att man gör inleveranser av inköpsorder innan man gör utleveranserna för att beräkning av lagervärdering, kostnad sålda varor samt TB/TG beräkningarna skall bli rätt.

Då kalkylinköpspris används vid tillfällen då Specter inte har någon inköpsorder att hämta värden ifrån är det även viktigt att kalkylinköpspriset på varje artikel är korrekt för att man skall få ett rättvisande värde i rapporter.

 

Uppstart av FIFO

Som kund kan man aktivera lagervärdering enligt FIFO-metoden i systemet genom att gå in under Ekonomi - Inställningar - och välja Lagervärdering i den övre menyn. När man har klickat på Lagervärdering så kommer man till en ny vy där man kan välja om lagervärde skall beräknas på inventeringspris eller enligt FIFO-metod.

OBS! Innan man aktiverar FIFO där lagerrörelse har skett sedan tidigare är det viktigt att rätt inventeringspris finns för varje artikel på artikelkortet.

Anledningen till detta är att systemet kommer att använda artikelns inventeringspris på tidigare lagerrörelser vilket kommer att påverka Lagervärderingsrapport, Kostnad sålda varor samt Täckningsbidragsrapporternas historik, alltså rapporter avseende tiden innan FIFO aktiverades.


 

Artikelkortet

För att en artikel skall beräknas enligt FIFO-metoden skall den vara av typen Vara/Lagerförd.

När en artikel skapas eller editeras kan en eller flera leverantörer väljas. För varje leverantör kan Inköpspris, Tullkostnad samt Leveranssätt registreras. Inköpspriset används som förslag till inköpspris när inköpsorder skapas. Valutan för inköpspriset hämtas från leverantörsregistrets inställningar för leverantören.

Tullkostnad samt leveranssätt används för att komplettera FIFO-värdet då inleverans sker till lagret, och adderas automatiskt till det inköpspris som är angivet på den aktuella Inköpsordern.

FIFO-värdet består alltså av inköpspriset från den inlevererade inköpsordern, plus eventuell tullkostnad och leveranskostnad, med hjälp av leveranssättssfunktionen. Mer nedan i dokumentet.

 

 

Exkludera artikel från FIFO

Att exkludera en artikel från FIFO innebär att just den artikeln lagervärderas och kostnadsförs till det Inventeringspris som är manuellt angivet på artikeln, och inte från inköpspris från inleveranser etc.

FIFO-funktionaliteten kommer i övrigt att fungera som vanligt med artikeln, den kostnadsförs på samma sätt som FIFO-artiklar vid utleverans med mera, men värdet vid alla transaktioner hämtas från fältet Inventeringspris.

Exempel på användningsområden är om man t.ex vill skriva ner en artikels lagervärde, då kommer de tidigare lagrade FIFO-värdena att ignoreras och inventeringspriset används i stället.

 

Om en artikel skall exkluderas från FIFO-beräkning så görs inställningen genom att editera artikeln och kryssa i rutan för Exkludera artikel från FIFO-beräkning, och därefter klicka på Spara artikel.På artikelkortet visas det tydligt om artikeln är exkluderad eller inte.

Man kan också välja att exkludera en artikel från FIFO-beräkning via Specters import/export funktion för artiklar. I importfilen skall det anges 1 om artikeln skall exkluderas och 0 om den skall inkluderas, i fältet " ".

 

När man valt att exkludera en artikel från FIFO så används dess aktuella inventeringspris vid alla transaktioner för artikeln med ett undantag, priset på ett inköp lagras som visning, ej för transaktion dock.

Det vill säga, inköpspriser på inköpsorder vid inleverans sparas och visas i systemet, som en dokumentation av ursprungspris. Däremot, vid kostnadsförning av utleverans används Inventeringspris som Kostnad såld vara, och konteras på samma sätt som andra utleveranser via FIFO.

Inventeringspris används vid beräkning av rapporterna Lagervärderingsrapport, Kostnad sålda varor, Total täckningsbidragsrapport baserad på order samt Total täckningsbidragsrapport.

Om artikeln vid ett senare tillfälle aktiveras för FIFO kommer dess lagervärde att beräknas enligt FIFO-metoden och inleveranserna kommer att använda inköpsorderns inköpspris. Gäller från den dag ändringen görs.

Är en artikel exkluderad från FIFO kommer leverantörsfaktura som skapas utifrån inköpsorder att bokföras på det kostnadskonto som är inställt på artikeln.

 

Kalkylinköpspris

Kalkylinköpspriset på artikelkortet används i situationer när Specter inte kan räkna ut vilket inköpspris som varan har. Det är med andra ord att rekommendera att hålla kalkylinköpspriserna uppdaterade även efter att FIFO införts om man vet att det kan förekomma manuella justeringar.

Exempel på situation när detta kan inträffa är:

 • om lagersaldo är noll eller mindre och det görs ett återköp/retur
 • ändrar lagersaldot genom manuell lagersaldojustering
 • ökar lagersaldot genom manuell inleverans
 • justerar lagersaldo vid inventering

Inventeringspris

Inventeringspriset används även när ett system aktiveras för FIFO. Det vill säga, när man växlar över till FIFO kommer det aktuella inventeringspriset att användas för att sätta lagervärdet på de artiklar som finns i lager. Det är med andra ord viktigt att Inventeringspriset är korrekt vid detta tillfälle.

Däremot, efter att FIFO införts används normalt inte Inventeringspriset.

Inventeringspris används dock när en artikel har exkluderats från FIFO-metoden. Läs mer om det ovan.

 

Inköpsorder

När en inköpsorder registreras föreslår systemet ett inköpspris per artikel utifrån vad som är angivet som inköpspris på artikelkortet. Vid behov kan inköpspriset per artikel ändras på inköpsordern. Priset som anges på inköpsordern är underlag för FIFO-värdet för artiklarna på inköpsordern och sätts vid inleverans av dem.

Inköpsorder, belopp efter rabatt används för FIFO


Artikelkort

När leverantörsfaktura registreras utifrån en inköpsorder och om artikeln är av artikeltyp Lagerförd kommer fakturan att bokföras med det konto som är inställt för Lager under Standardkonton. Artiklar med annan artikeltyp kommer att bokföras med det kostnadskonto som är angivet på artikeln.


Standardkonton


Kostnadskonto på artikelupplägg

 

Inleverans

Det är inköpspriset, minus ev. rabatt, som är sparat på inköpsordern tillsammans med tullkostnad plus kostnad för leveranssättet som senare sparas ner som inköpspris vid inleverans.

Det som påverkar FIFO-värdet för en inlevererad artikel och senare även utlevereras av artikeln är således:

 1. inköpspris på inköpsordern
 2. tullkostnad på artikelkortet
 3. volym på artikelkortet gånger volym på valt leveranssätt på artikelkortet och som hämtas från det skapade leveranssättet under inställningar. 

 

Inköpsorder, belopp efter rabatt används för FIFO

ArtikelkortLeveranssätt (Mina inställningar - Leveranssätt)

Det är viktigt att inleverans av inköpsorder sker innan utleverans av inköpsorderns artiklar. Det för att rätt inköpspris skall användas av Specter vid utleverans. Det går inte att i efterhand redigera ett inköpspris på en artikel som har fått fel inköpspris vid en specifik inleverans.

 

Offert

För att täckningsbidrag skall kunna visas vid registrering av en offert beräknas ett prognostiserat inköpspris enligt FIFO utefter hur många av artikeln som finns på ej utlevererade kundorder och som ligger före offerten i tid. Hänsyn tas inte till andra offerter med artikeln.

När man lägger till eller editerar en artikel på en offertrad som redan är sparad så beräknas ett nytt inköpspris för den artikeln på hela offerten utifrån det aktuella orderläget. Övriga artiklar som inte editeras påverkas inte.

Det beräknade inköpspriset på offert är endast en prognos och kommer inte att påverka övriga FIFO-beräkningar i Specter.

När man godkänner en offert så följer offertens FIFO-värde med till kundordern. Det görs ingen ny beräkning av FIFO-värde.

 

Kundorder

När man skapar eller editerar en kundorder i Specter så prognostiserar Specter ett inköpspris utefter hur många olevererade artiklar på kundorder med leveransdatum tidigare än ordern som finns sparade.

Undantaget är order som skapas utifrån offert där Specter för över det beräknade FIFO-värdet från offert till kundorder när offert godkänns. När en order som är skapad utifrån en offert editeras så följer den samma regler som övriga order, men dess offert påverkas inte.

Man kan nu använda sig av rapporten “Täckningsbidrag baserad på order” för att se vilket TB som är beräknat för artiklar som finns på order. Rapporten visar det TB som säljaren hade att utgå från vid tillfället då offerten alternativt ordern skapades.


Utleverans

När en utleverans av en kundorder sker så hämtar Specter inköpspriset från den/de inleveranser som står först i tur enligt FIFO och använder det och sparar ner det för utleveransen. Lagersaldot minskas och kostnad för såld vara och ett korrekt TB och TG kan visas i olika rapporter och visningar i systemet.

 

Kreditering av faktura när artikel läggs tillbaks i lager

Kreditering av faktura när lagersaldot är större än noll:

Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån lagret på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

Kreditering av faktura när lagersaldot är noll eller mindre:

När lagersaldo är noll eller mindre kommer artikelns kalkylinköpspris på artikelkortet att sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 

Butikskassaförsäljning

När ett köp genomförs i butikskassan använder Specter inköpspriset från inleveranser som står först i tur enligt FIFO och använder det för att sätta FIFO-värde på utleveransen. Lagersaldot minskas och kostnad för såld vara och ett korrekt TB och TG kan visas i olika rapporter och visningar i systemet.

Återköp i butikskassan

Återköp i butikskassan när lagersaldot är större än noll:

Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån lagret på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

Återköp i butikskassan när lagersaldot är noll eller mindre:

När lagersaldo är noll eller mindre så kommer artikelns kalkylinköpspris på artikelkortet att sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 

Lager

Används flera lager i Specter så kan det innebära att snittvärdet för en artikel skiljer sig mellan olika lager beroende på vilket FIFO-värde som satts på inleverans och till vilket lager inleveransen gjordes. En artikel som med internleverans flyttas mellan lager behåller sitt beräknade FIFO-värde.

Lagersaldojustering

I Specter kan man göra en lagersaldojustering med Specters lagermodul.

Nedan beskrivs hur Specter FIFO-beräknar lagersaldojusteringen.

 • Lagersaldoökning när lagersaldot är större än noll:
  Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån lagret på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 • Lagersaldoökning när lagersaldot är noll eller mindre:
  När lagersaldo är noll eller mindre så kommer artikelns kalkylinköpspris på artikelkortet att sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 • Lagersaldominskning:
  När antalet på en artikel minskas kommer systemet att använda sig av FIFO-beräkning på samma sätt som görs för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp.

 

Inventering

När inventering görs med Specters inventeringsfunktion.

 • Inventering med lagersaldoökning när lagersaldot är större än noll:
  Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån lagret på datum för inventering för att sedan kunna användas för FIFO-beräkningar.
 • Inventering med lagersaldoökning när lagersaldot är noll eller mindre:
  När lagersaldo är noll eller mindre så kommer artikelns kalkylinköpspris på artikelkortet att sparas på datum för inventering för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.
 • Inventering med lagersaldominskning:
  När antalet på en artikel minskas kommer Specter att använda sig av FIFO-beräkning på samma sätt som görs för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp.

Bakåtdaterad inventering


Gör man en bakåtdaterad inventering kommer systemet att inventera artiklarna på det datum som anges för incheckning av inventeringen.

 • Bakåtdaterad inventering med lagersaldoökning när lagersaldot är större än noll:
  Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån lagret på incheckningsdatum för att sedan kunna användas i FIFO-beräkningar.

 • Bakåtdaterad inventering med lagersaldoökning när lagersaldot är noll eller mindre:
  När lagersaldo är noll eller mindre kommer artikelns kalkylinköpspris att sparas på incheckningsdatum för att sedan kunna användas i FIFO-beräkningar.

 • Bakåtdaterad inventering med lagersaldominskning:
  När antalet minskas på en artikel kommer Specter att använda sig av FIFO-beräkning på samma sätt som görs för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp.


lagersaldojustering via Import/export-funktionen.

I vissa fall rekommenderas inte att man justerar lagersaldon via Import/export-funktionen om man arbetar med FIFO, se “OBS! Lagersaldoökning ny artikel” nedan.

I övriga fall fungerar det, se nedan.

Generellt gäller att inga bokföringsverifikationer skapas. 

När saldot justeras upp eller ner via Artikelimport händer följande i systemet:

 • Lagersaldoökning när totala lagersaldot är större än noll:
  Artikeln kommer att läggas på lager med aktuellt snittvärde utifrån övriga lager i systemet på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 • Lagersaldominskning:
  När antalet på en artikel minskas kommer systemet att använda sig av FIFO-beräkning på samma sätt som görs för en utleverans av kundorder eller ett kassaköp. Det vill säga, artiklarna tas ut i FIFO-ordning.

 • Lagersaldoökning när lagersaldot är noll eller mindre, bef. artikel:
  När lagersaldo är noll eller mindre så kommer artikelns kalkylinköpspris på artikelkortet att sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.

 • OBS! Lagersaldoökning ny artikel, inget tidigare saldo. Att importera och skapa artikel via import med saldo i importfilen rekommenderas inte.
  Istället, importera artikeln med all data utom saldot, och gör en inköpsorder med  rätt FIFO-värde samt inleverera sedan inköpsordern.
  Alternativt ändra antalet via manuell saldojustering, då kommer Kalkylinköpspris att hämtas. 

Vid Import till Multilager, dvs flera lager i systemet:

Lagersaldoökning när lagersaldot i ett lager är noll eller mindre:
När lagersaldo är noll eller mindre räknar systemet ut snittpris på det totala inneliggande lagret, dvs alla lagrens sammanlagda saldo samt FIFO-priser.
Det beräknade snittpriset sätts som FIFO-värde på det importerade antalet och sparas på dagens datum för att sedan kunna användas vid FIFO-beräkningar.
Dvs de andra lagrens snittpris sätts som FIFO-värde för det nya saldot på det specifika lagret. 

 

Rapporter

Lagervärderingsrapport

Lagervärderingsrapporten visar de artiklar som finns på lager vid valt värderingsdatum. Värdet beräknas med ett snittvärde per artikel.

Det värde som FIFO-beräkningen har använt vid beräkning av lagervärdering beskrivs ovan under inköp, lagervärdering, inventering, exkludera artikel från FIFO.

 

Kostnad sålda varor

Rapporten “Kostnad sålda varor” visar varor som är levererade under vald period. Rapporten tar endast med varor som är levererade via kundorder eller är sålda via butikskassan.
Se även under rubriken Bokföring i FIFO nedan.

Det värde som FIFO-beräkningen har använt vid beräkning av kostnad sålda varor beskrivs ovan under inköp, lagervärdering, inventering, exkludera artikel från FIFO.

 

Total täckningsbidragsrapport

Total täckningsbidragsrapport visar täckningsbidraget och täckningsgraden för artiklar som är levererade och fakturerade eller sålda via butikskassa under vald period.

“Totalt inköpspris” som visas på rapporten hämtas från utförda leveranser och kassaförsäljning.

Det värde som FIFO-beräkningen har använt vid beräkning av TB/TG beskrivs ovan under inköp, lagervärdering, inventering, exkludera artikel från FIFO.

 

Total täckningsbidragsrapport baserad på order

Total täckningsbidragsrapport baserad på order visar täckningsbidraget och täckningsgraden för order med orderdatum under vald period.

Rapporten tar inte hänsyn till det TB eller TG som order får vid leverans.

Det värde som FIFO-beräkningen har använt vid beräkning av TB/TG beskrivs ovan under inköp, lagervärdering, inventering, exkludera artikel från FIFO.

 

Bokföring i FIFO

När lagervärdering enligt FIFO-metod är valt i Specter gäller följande:

 • Konto för Lager skall anges under Standardkonto

 • När en leverantörsfaktura registreras utifrån en inköpsorder kommer den att bokföras på kontot för lager om det är en lagerförd artikel. Artiklar med annan artikeltyp kommer att bokföras på det kostnadskonto som är inställt på respektive artikel

 • När en leverantörsfaktura, leverantörskreditfaktura eller utgift med leverantör registreras föreslår systemet det inköpskonto som är angivet på leverantören.

 • När rapporten “Kostnad sålda varor” skrivs ut kan även en bokföringsorder skapas. Bokföringsunderlaget krediterar kontot för lager med värdet för levererade lagerförda artiklar och debiterar respektive artikels kostnadskonto. Bokföringsunderlaget kan bokföras och blir då ett verifikat. Endast leveranser gjorda efter att FIFO aktiverats räknas med på bokföringsunderlaget.
  Summan på rapporten motsvarar värdesförändringen av lagret.


Tänk på att kundfakturan bör vara daterad i samma period som utleveransen. I annat fall kommer den bokförda kostnaden för den sålda varan finnas i en period men intäkten i en annan.

En leverantörsfaktura bör vara registrerad i samma period som inleveransen. Annars kommer bokfört värde för lagret att skilja sig från verkligt lagervärde.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer