Leverantörsfakturajournal

Följ

Leveratörsfakturajournalen visar de leverantörsfakturor som lagts in i systemet under vald period. Du kan filtrera på tidsperiod och länder. Leverantörsfakturajournalen användas även för att skapa bokföringsunderlag. Systemet konterar automatiskt leverantörsfakturorna och ger dig ett verifikat för bokföringsperioden (För att skapa verifikat krävs funktionen för Bokföring i systemet). 

För att titta på, utan att skapa, en leverantörsfakturajournal, dvs alla leverantörsfakturor under en viss period så fyller du i datumintervallen fr.o.m och t.o.m. Knappen "Visa detaljerad info" bestämmer om du vill visa en detaljerad konteringsinformation för varje leverantörsfaktura i journalen, dvs vilka konton som utgifterna berör.

 

Skapa journal

Kryssrutan för "Skapa bokföringsorder" kryssas i om du vill skapa ett bokföringsunderlag där leverantörsfakturorna från och med senast skapade journal till och med det datum du anger samlas.

När journalen är skapad visas en knapp i det högra hörnet med texten "Bokför denna journal". Om du vill gå vidare och bokföra journalen, dvs skapa ett verifikat av den så klickar du på denna knapp. Du kan välja att inte bokföra journalen direkt och i de fallen så stänger du bara popup-fönster med journalinformationen.

Bokföringsperioden kan vara upp till en månad lång och får inte lov att gå över ett månadsskifte.

Om du klickar på fakturaraderna på respektive faktura när journalen är skapad så visas konteringsinformationen för fakturan, alltså motsvarande som gäller för samtliga fakturor i listan om "Visa detaljerad information" är ikryssad innan leverantörsfakturajournalen skapas.

Observera att journalen även visar beloppet i utländsk valuta om det är en utgift i annan valuta än SEK.

 

 

Om du skapar en journal t.om ett datum och systemet upptäcker att det finns fakturor i en tidigare period som ännu inte är journalförda så säger systemet ifrån och ber dig gå tillbaka för att ta det datumet där de fakturorna finns. Då väljer man det datumet eller den sista dagen i den månaden för att få fram de fakturor som inte är journalförda. Det kan till exempel vara fakturor som lagts till efter det att journalen för den perioden skapades och då måste ytterligare en journal tas fram för att få med det fakturorna i bokföringen.

 

För att bokföra fakturajournalen i ett senare skede så klickar du på "Rapporter/Journaler" i vänstermenyn följt av "Visa bokföringsjournaler" i den övre menyn. Där kan du sedan välja "Fakturajournaler" i dropdown-menyn och i översikten som då visas ser du om en fakturajournal är bokförd (skapad som ett verifikat) eller ej. Om ikonen  visas så är journalen bokförd vilket också syns i kolumnen för "Ver nr" och "Bokföringsdag" och om ikonen  visas så är journalen ännu inte skapad som ett verifikat.

I denna vyn kan du också skriva ut journalen genom att klicka på skrivar-ikonen och titta på journalen genom att klicka på namnet.

 

För att bokföra journalen så klickar du på ikonen och får då välja vilken verifikationsserie samt vilket verifikationsdatum som journalen ska skapas med.

Ta bort journal

Den sist skapade journalen kan tas bort så länge den inte är bokförd. Det gör ni via soptunnan remove.gif längst till höger.

 

Har ni inte soptunnan längst till höger i ert system så kontakta oss på kundtjänst så kopplar vi på rättigheten åt er. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer